นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม


กลุ่มบริษัททีเอ็น ประกอบกิจการนำเข้าและผลิตสินค้าอุตสาหกรรมเพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีความตระหนักและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยมุ่งมั่นในการรักษาสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้

  • มุ่งมั่นปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
  • มุ่งมั่นดำเนินการปรับปรุง ทบทวนระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ รวมทั้งป้องกันและลดการเกิดมลพิษและของเสียอันเกิดจากการปฏิบัติงาน
  • มุ่งมั่นในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน โดยเน้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุด และคำนึงถึงผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  • รณรงค์ปลูกจิตสำนึก ส่งเสริมการอบรม และกิจกรรมอนุรักษ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานเพื่อลดการใช้ทรัพยากร
  • มุ่งมั่นเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงผลิตสินค้าโดยคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
  • เป็นมิตรต่อชุมชนรอบข้าง พร้อมเปิดเผยข้อมูลและสื่อสารข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายฉบับนี้ ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน ที่จะนำไปปฏิบัติอย่างจริงจังและสม่ำเสมอ เพื่อให้มีคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ดี


จึงประกาศมาให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

ติดต่อเรา