news & activity

METALEX 2016

ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี กลุ่มบริษัท ทีเอ็น มุ่งก้าวไปข้างหน้าเพื่อความเป็นหนึ่งในด้านการผลิต และจัดจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม ด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางด้านสินค้า การบริการ บุคลากร กระบวนการทำงาน และรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยกระดับสินค้า การบริการให้คุณภาพระดับมาตรฐานสากล เพื่อให้ สามารถตอบสนองความต้องการในตลาดสินค้าอุตสาหกรรมในประเทศไทย และสามารถครอบคลุมตลาดในภูมิภาคอาเซียนได้ในอนาคต