แนวทางพัฒนาบุคลากรของ ที เอ็น กรุ๊ป

เพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของกลุ่มบริษัท ที เอ็น กำลังหลักสำคัญในการขับเคลื่อน คือ บุคคลากรของทีเอ็นกรุ๊ปทุกคน ที่มีการทำงานและศักยภาพที่แตกต่างกัน บริษัทจึงวางแนวทางในการบริหารจัดการผ่านวัฒนธรรมองค์กร อันสร้างขึ้นจากการระดมความคิด จิตวิญญาณ และประสบการณ์ในการทำงานถ่ายทอดผ่านรุ่นสู่รุ่น เพื่อให้บุคคลากรของทีเอ็นกรุ๊ปทุกคนเรียนรู้ เติบโต และก้าวสู่ความเป็นเลิศในสายอาชีพไปด้วยกันอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนภายใต้วัฒนธรรมองค์กรที่ชื่อ SMILE

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม พาวเวอร์ซัพพลาย เครื่องพ่นไฟ ปั๊มน้ำอุตสาหกรรม โดย TN Group
ติดต่อเรา